KIRSAL KALKINMA DESTEKLERI KAPSAMINDA TARIMA DAVALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESINE ILIŞKIN KARAR

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı: doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi. tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi. kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar; 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için, kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulamasında;
(a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
(b) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
(c) Hibeye esas proje tutan: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,
ç) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü ve/veya il koordinatörlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
(d) İl Koordinatörlüğü: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlüğünü,
(e) İl Müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünü,
(f) Kırsal ekonomik altyapı: Kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bilişim sistemleri ve eğitimi, kültür balıkçılığı, arıcılık ve arı ürünleri ile makine parkları,
(g) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,
ifade eder.
Desteklenecek yatırım konuları ve nitelikleri
MADDE 5- (1) Bu Karar, aşağıda belirtilen tarıma dayalı yatımları desteklenmesine ilişkin yatırım konularını kapsar:
a) Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar.
b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları.
c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı.
ç) Bitkisel ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.
d) Bireysel sulama sistemleri.
e) Kırsal ekonomik altyapı yatırımları.
f) Bu Karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler.
(2) Bu Karar, aşağıda belirtilen nitelikteki yatırımları kapsar:
a) Yeni yatırımlar.
b) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.
c) Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar.
Proje tutarlar’ ve destekleme oranları
MADDE 6- (1) Tarıma dayalı ekonomik yatırmlar ile bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutan üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir.
(2) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.
(3) Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenir.
(4) Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması şarttır.
Destekleme kapsamına alınacak iller
MADDE 7- (1) Bu Karar uyarınca 81 ilde destekleme kapsamına alınacak proje konulan çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
Finansman ve ödemeler
MADDE 8- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ ye hizmet komisyonu ödenir.
(2) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvurulan, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
(2) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden yararlanamayacak olanlara ilişkin diğer hususlar tebliğ ile düzenlenir.
Denetim ve cezai hükümler
MADDE 10– (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.
(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Alacakların Kurum alacağı olması durumunda, 5648 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süre ile desteklemelerden yararlanmaz.
Diğer hükümler
MADDE 11- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir. Bu tebliğler kapsamındaki uygulamaları Bakanlık adına Genel Müdürlük ve/veya Kurum yürütür. Bu tebliğlerin hazırlanmasında 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri dikkate alınır.
(2) 18’112011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine ilişkin Karara dayanılarak çıkarılan tebliğlere ait iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar anılan Karar kapsamında hibe ödemelerine devam olunur.
(3) Kalkınma ajansları, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programlarının tasarımında, potansiyel faydalanıcıların niteliği, desteklenecek yatınmlar ve hibe oranlarının tespiti hususlarında bu Karar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan düzenleyecek olan tebliğ hükümlerini gözetir.
(4) Bakanlık ve Kalkınma Bakanlığı merkezde, il müdürlükleri ve/veya il koordinatörlükleri ve kalkınma ajansları ise yerel düzeyde gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

Güncel desteklerler ile ilgili AYRINTILI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.