FABRİKANIZIN ENERJİSİNİ KENDİNİZ ÜRETİN MAHSUP EDİN FAZLASINI SATIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ3f9yie18UBuradan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

 

10 Mayıs 2019 Tarih Ve 30770 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Hazırlanan 12 Mayıs 2019 Tarih Ve 30772 Sayılı “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” Uyarınca, Kota Almaksızın Fabrikalarınızda Kullandığınız Mevcut Trafo Gücünün %60’ı Kadar Kurulu Güce Sahip Elektrik Enerjisi Üretim Tesisine Sahip Olabilirsiniz.

Bu Tesisten Üreteceğiniz Elektrik Enerjisi İle Fabrikanızın Kullandığı Enerjiyi Mahsuplaşıp, Kullandığınız Enerjiden Fazlasını Satabilirsiniz.

Bu Kapsamda TKDK 6. Çağrı 302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri Alt Tedbiri Başvurularınızla %55 Oranında Hibe Desteği Alabilir Ve KDV Muafiyeti Hakkına Sahip Olabilirsiniz.

Güneş Enerjisi Yatırımınızın İşletmenizin, Fabrikanızın, Üretim Tesisinizin Çatısında Olması Gerekmektedir.

Detaylı Bilgi Ve Yatırımlarınız İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.  

http://www.denizglobal.com.tr

ÇATI TİPİ GES

 

 

 

TEDBiR ALT TEDBİRLER UYGUN HARCAMA ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI
302 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi 500.000 Euro %55-65
302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi 500.000 Euro %55-65
302-3 Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri 500.000 Euro %55-65
302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri 500.000 Euro %55-65
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 500.000 Euro %55-65
302-6 Makine Parkları 500.000 Euro %55-65
302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları 500.000 Euro %55-65

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Kırsal alanlardaki gerçek kişiler: Tedbir kapsamında bir ekonomik faaliyet gerçekleştiren ve yararlanıcı olan gerçek kişilerin kırsal bir alanda yaşıyor olmaları gerekmektedir ve bu durum kanıtlanabilmelidir.

Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler: Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilikler, projeyi gerçekleştirecek potansiyele sahip olan zanaatkarlık işletmeleri de dahil olmak üzere mikro ve küçük ölçekli işletmeleri içerir. Kırsal alanlardaki kırsal nüfus tarafından kurulan herhangi bir türdeki tüzel kişilikler de buna dahildir. Kırsal alanların dışında kurulmuş olan tüzel kişilikler, eğer desteklenen yatırımları/faaliyetleri kırsal alanda bulunuyor ise uygun yararlanıcı olabilirler.

  1. 1.GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

• Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.

• Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır. (66 yaşından gün almamış olmalıdır).

• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.

• Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular uygun olarak değerlendirilmeyip reddedilecektir.

• Başvuru aşamasında, yeni işletmeler istisna olmak üzere, belirli bir çeşitlendirme faaliyeti için ilgili ulusal standartlar ile uyumlu olmalıdır.

• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından yayımlanan formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.

• Başvuru sahibi gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır.

• Bu tedbirin faydalanıcıları 2012/3834 nolu yönetmelikle ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde mikro ve küçük işletme olarak tanımlanan tüm tüzel ve gerçek kişilerdir. (Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.) İ lgili yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

- Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

- Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

KOSGEB üyesi olmayan başvuru sahiplerinin bu tedbir için belirlenen mikro veya küçük ölçekli işletme sınırları içerisinde olup olmadıkları Kurum tarafından kontrol edilecektir.

  1. 2.SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.

• Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur; Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/ veya ısı üretimi için)

• 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.

• Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:

– Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.

– Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

 

UYGUN HARCAMALAR

• Yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi.

• Yenilenebilir enerji tesislerinin sabit makine ve ekipmanı.

• Yenilebilir enerji tesislerinin işletilmesi için bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları.

 

GES ÇAĞRI MEKTUBU İÇİN GEREKLİ RESMİ BELGELER

NO BELGE ADI AÇIKLAMA
1 Tapu Fotokopisi Noter Onaylı olacak.
2 İmza Sirküsü Noter Onaylı olacak.
3 Aplikasyon Krokisi Harita Mühendisi Onaylı (Çatı Koordinatları ED50 formatında ve 6 derece olacak.)
4 Elektrik Faturası Son Döneme Ait olmalıdır.
5 Ortaklık Teyit Belgesi Asıl olacak. (Şahıs ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
6 Vekaletname Çağrı Mektubu başvuru dosyasının teslimi için.
7 Harç Ödeme Dekontu 250 KW Üzeri İçin.
8 Yapı Kullanım İzni Ges Yapılacak Binaya ait olmalıdır.

Not:Yukarıda belirtilen resmi belgelerin TKDK 6. Çağrı desteğinden yararlanabilmek için en geç 25 Haziran 2019 tarihine kadar tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ RESMİ BELGELER

NO BELGE ADI AÇIKLAMA
1 Ges Projesi Elektrik Projesi
2 Belediye veya İl Özel İdare Uygunluk Yazısı Ges yapılması uygundur olacak şekilde resmi yazı alınmalıdır.
3 Mimari Proje Ges Yapılacak Binaya ait onaylı proje olmalıdır.
4 Statik Proje Ges Yapılacak Binaya ait onaylı proje olmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz…